Користењето на веб страната libido.com.mk служи само за информација, и нарачување. Фирмата Холивуд 2002 ДОО Скопје не гарантира за актуелноста, точноста, потполноста или квалитетот на дадените информации. Одговорноста за штети од секаков вид, предизвикани поради користење или некористење на дадени информации односно преку користење на погрешни или непотполни информации е во основа исклучена, доколку кај фирмата Холивуд 2002 ДОО Скопје не постои докажана намера или груба небрежност.

При директни или индиректни пренасочувања кон туѓи веб страни (хиперлинкови) Фирмата Холивуд 2002 ДОО Скопје сноси одговорност само доколку поседува сознание за бесправни содржини и ѝ е технички возможно и разумно, да го спречи користењето на бесправните содржини. Фирмата Холивуд 2002 ДОО Скопје изјавува дека во моментот на поставување на линкот не биле препознатливи незаконски содржини на страните кон кои се врши пренасочување. Во однос на актуелното и идното обликување, содржините или авторството на страните на кои се пренасочува преку линк, Фирмата Холивуд 2002 ДОО Скопје нема никакво влијание и затоа изричито се дистанцира од содржините прикажани на нив, а најповеќе од незаконските содржини.

Ова исклучување на одговорност (Disclaimer) треба да се смета како дел од интернет понудата, од која се врши пренасочување на оваа страна. Доколку делови или поединечни формулации на ова исклучување на одговорност не се соодветни, не се повеќе соодветни или не се целосно соодветни на важечкото право, останатите делови на овој документ во однос на содржината и важноста се незасегнати.